Мисия: Младежка заетост

Сдружение „Младежко европейско общество“ с одобрен проект по програма Еразъм+

Сдружение „Младежко европейско общество“ спечели финансиране по програма Еразъм+ за проект „Мисия: Младежка заетост“.

Проектът „Мисия: Младежка заетост“ цели да помогне на младите хора и по-специално онези от тях, които са най-силно застрашени от изключване от пазара на труда да получат информация и да добият нови знания и умения, да придобият нови компетенции, посредством неформалното образование, които са им необходими за да направят по-плавен преход към пазара на труда. Основните дейности по проекта ще бъдат осъществени в гр. Банско, България.

Цели:

• Да повиши информираността на младежите за проблемите с младежката безработица и начините, методите, инструментите и институциите за справяне с нея;
• Да насърчи младите хора да имат по-голяма увереност и самочувствие при търсенето на работа;
• Да мотивира младите хора да разпространят резултатите от ученето, с цел да обхванат по-голям кръг от хора, които са в риск от изключване от пазара на труда;
• Да стимулира и популяризира методите на неформалното образование сред младежите като средство за справяне на различни проблеми, свързани с тях;
• Изграждане на дългосрочно партньорство с партньорите по проекта като метод за работа в бъдеще за решаване на различни проблеми, свързани с младите хора.
• Да се изследва пригодността за заетост на младите хора, включването, меките умения, младите хора с по-малко възможности и как се търси в различни сектори на живота. Тези умения и компетенции ще бъдат от полза за участниците за бъдещи инициативи, като също така ще помогнат на участниците да осъзнаят по-добре самостоятелната заетост като възможност за кариера.

Процесът на обучение ще бъде следната структура: четири работни срещи на ден със съответни паузи сред тях. Дейностите ще следват логическата линия: започнете с опознаването на другите стъпки, упражненията за групово изграждане, навлизането в темата, проучете темата, осигурете инструменти за овластяване, споделяне на най-добри практики, прилагане на практика на това, което се изучава, проследяване и разпространение и окончателна оценка на курса.
Методологията ще включва комуникационни методи (взаимодействие, диалог, открити дискусии), базирани на дейности методи (споделяне на опит, практика и експериментиране), социално фокусирани методи (партньорства, работа в екип, работа в мрежа) и методи за самонасочване (творчество, откритие, отговорност , действие).

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар