Проект Colors of Humanity

„Covid-19 threatens four lost decades for gender equality“ was the alarm of UNCTD in 2021. It showed how the pandemic affected women and men differently due to their distinct roles in the society and economy. Another major problem Europe seems to experience (European Youth Goals) is the lack of recognition of discrimination toward girls and young women, while hate speech continues to be a challenge that needs to be addressed.

The project “Colors of Humanity” aims to promote gender equality and counter discrimination through using nonformal education and youth work to create social mechanisms that involve boys and young men, parents, teachers and decision-makers. Its objectives are: Empower youth NGOs and increase youth workers competencies through nonformal education in promoting EU values of non-discrimination, tolerance, inclusive societies; Support and raise the advocacy capacities of youth workers to affect their community; Increase the involvement of several stakeholders on gender antidiscrimination and awareness activities; Raising awareness and advocacy countering hate speech, combating discrimination, and breaking down traditional gender roles.

These objectives will be achieved through: Involvement of partner NGOs in the management and implementation of the activities; Training of 52 youth workers in using non-formal education as a tool to promote EU values and awareness/advocacy; A toolbox created and shared for free in the European portals on the methods to promote and use non-formal education and to advocate and affect their community on gender equality and inclusion of people with fewer opportunities; 15 workshops with teachers and parents to be more aware about their roles in creation of gender stereotypes and gender-based educational choices; 3-day trainings with 20 boys, preparing them as public standers against discrimination; 10 meetings with decision-makers; 20 photo-messages, 10 podcasts, 4 videos will be produced for the awareness campaign

Проект Safebook – new methodologies in youth work

Проект Safebook – new methodologies in youth work има за цел насърчаване на културата на безопасност сред младите хора чрез новоразработения наръчник „Safebook” за младежка работа в областта на младежката безопасност. Ръководството е създадено чрез Стратегическо партньорство в областта на младежта през 2021 г. от Клуба за овластяване на младежта 018 (KOM 018) съвместно с Beyond Borders – Италия и партньори от Хърватия и Северна Македония и е препоръчан като проект за добра практика от Еразъм +. Наръчникът „Safebook“ включва нови и иновативни методологии и творчески инструменти под формата на подходящо за младежта ръководство за младежки работници. Фокусира се върху 5 сегмента на безопасността на младежите: насилие от връстници, кибертормоз, злоупотреба с психоактивни вещества, дискриминация и психично здраве по време на COVID-19. Обучителният курс ще събере млади хора (младежки работници, преподаватели, активисти) от 10 европейски държави: Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия и Испания, за да възприемат нови методологии по отношение на гореспоменатите сегменти на безопасността и да проучи концептуалната снимка и концептуалното видео като методи в младежката работа в проекта, свързан с безопасността на младежта.
Специфичните цели на проекта са:
· Да оборудва 22 младежки работници и преподаватели с набор от нови образователни инструменти в областта на безопасността на младежите, фокусирани върху 5 сегмента: насилие от страна на връстници, кибертормоз, злоупотреба с психоактивни вещества, дискриминация и психично здраве по време на COVID–19 чрез ново ръководство за безопасност на младежта “Safebook”
· Да предостави на младежките работници от европейските страни умения и знания за използване на концептуални снимки и видео като методи за работа в областта на безопасността на младежите.
· Свързване на млади хора от европейски страни с различен набор от умения и инструменти за насърчаване на младежката култура на безопасност.
Разработената методология, която е включена в наръчника, подходящ за младежта, ще се използва като основен инструмент за постигане на определена цел и специфични цели. Проектният консорциум включва партньорски организации; Club for youth empowerment 018 (KOM 018) и Beyond Borders като организации, разработили споменатата методология и партньори DOPE от Германия, Innovative Education Center от Австрия, Hellenic Youth Participation от Гърция, Idea4Life от Полша, L’Ayalguina от Испания, Mano Europa от Литва , Act o’clock от Румъния и Младежко европейско общество от България, които ще укрепят своя капацитет в областта на безопасността и сигурността на младежите чрез приемане на методологията на Safebook.

Проект „Get Smact“

Get Smact има за цел да повиши компетентността на младежките работници в ЕС и Световната банка за медийна грамотност. Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите, както и да взаимодействат с медиите.

Нашата цел е да изградим уменията и капацитета на младежките работници да оценяват и да имат критично разбиране за медиите.

Да се повишат компетентностите на младежките работници в ЕС и Западните Балкани за медийна грамотност.

За повишаване на взаимодействието с медиите, необходимост от гражданското общество да повиши своето въздействие върху общността.

Да се популяризира програмата Еразъм+ и подходът на неформалното образование като мощен инструмент за ангажиране на младите хора в ежедневието в защита на маргинализираната младеж.

Проект Challenging traditional leadership – empowering women!

Challenging traditional leadership – empowering women! е дългосрочен проект, предложен от 7 партньори от ЕС и ЗБ. Той е съставен от дейности, насочени към повишаване на капацитета на партньори и други заинтересовани страни и мобилности, които позволяват на младите хора и младежките работници да се обучават в междукултурна среда на обучение.

Дейности:

 1. Начална среща на партньорите
 2. Обучение на обучители „От власт към власт до трансформативно лидерство в мъжки свят“
 3. Локална кампания „iLEAD за справедливост“
 4. Младежки обмен „Младежки лидери като създатели на промени
 5. Семинар

Основната цел на проекта е да се обучат и овластяват младежки работници, младежки лидери и млади хора, които се застъпват за трансформационно лидерство, като същевременно се повишава осведомеността за традиционните ролеви роли по отношение на овластяването на жените.

Като даваме на младежта възможност да анализира и критично да мисли по темите, които целим да им позволим и подкрепим, за да създадат собствено мнение и отговорност за своите бъдещи действия.

Цели:

 • Обучете младежки работници / лидери и млади хора за това как да насърчават равенството между половете, да се борят с половите стереотипи и да насърчават трансформативното образование за лидерство за овластени общества.
 • Предизвикателство и промяна на съществуващите структури, институции, практики, обичаи, норми, ценности, нагласи и убеждения, когато това са бариери пред постигането на правата на жените и правата на всички хора, независимо от пол или сексуална идентичност.
 • Подкрепете и подобрете уменията на младежките работници, като им дадете практически и професионални умения в стилове и ценности на лидерство.
 • Повишаване на информираността за значението на половото лидерство;
 • Анализирайте съществуващите случаи и проектирайте структурирана стратегия за това как да подходите и трансформирате практики чрез младежка работа, интегриране на половете и култура на пола;
 • Насърчаване на участието на младежки работници в ролята на адвокати и осигуряване на етично поведение в света на лидерите.
 • Популяризиране на Еразъм + като силен инструмент за насърчаване на трансформативно лидерство и равенство между половете.
 • Създайте ефективна практика, която може да се използва от всички партньорски промоутъри и от по-широките мрежи.

Проект „Power ON Competencies“

Power ON Competencies има за цел да повиши капацитета на 6 партньорски организации от Западните Балкани и страните от ЕС по темата за овластяване на младите хора и социални права чрез мултимедия Този проект има за цел да предостави на младежките работници умения и компетенции за овластяване на младите хора с по-малко възможности за активно участие в на местно, национално и европейско ниво чрез използване на нови медийни инструменти.

Изпълнението на този проект за изграждане на капацитет се състои в изпълнение на местни действия и дейности за мобилност, които събират много вдъхновение, обмен на опит, нови умения и компетенции, които трябва да бъдат умножени на местно ниво. Проектът има за цел да предостави на младежките работници концепцията за овластяване и активно участие на младите хора с по-малко възможности и генериране на творчески решения.

Той подчертава ролята на ключовите компетенции в рамките на Младежкия пропуск за овластяване на младите хора и подкрепа на младите хора в процеса на признаване на тези компетенции. Освен това подобряват компетенциите на младежките работници за насърчаване на младежките способности за овластяване на младите хора и за насърчаване на активното им участие.

Наред с други проектът насърчава участието на младежи в неравностойно социално положение и с по-малко възможности да участват активно и им дава шанс да бъдат включени и да повишат своя глас чрез използване на свободата на словото чрез младежка работа. Нашият проект ще има пряко влияние върху уменията и компетенции на участващите младежки работници и участници: споделянето на опит ще предостави на младежките работници нови примери и нови идеи, както и експериментирането на използването и създаването на нови инструменти ще им предостави нови методи, чиято полезност и ефективност ще бъдат засилени чрез тяхната оценка и утвърждаване.

Очаква се също така да се предоставят нови експериментални инструменти за преподаване, насочени към мотивиране на младежите как да станат активни граждани и да допринесат на живо в своите общности.320 млади хора ще се възползват директно от планираните действия, а над 2000 души ще бъдат косвено включени чрез различни действия в местни и Европейско ниво.

Проект “Време е за действие”

Проект “Време е за действие” има за своя основна цел да осигури качествено обучение на млади хора от населени места в област Благоевград, като ги запознае с теми като доброволчество и младежка работа и им помогне да развият свои умения за предприемачество, кандидатстване за работа и насърчаване за собствена инициативност и личностно развитие.
По време на проекта ще бъдат реализирани 8 /осем/ обучения и 4 /четири/ кампании. Обученията ще бъдат двудневни и ще обхванат различни тематични модули, с които ще успеем да повишим информираността и капацитета на младите хора от областта, а също така ще им помогнем да намерят начин за справяне с различни младежки проблеми. Ще повишим знанията на младите хора и ще им дадем насоки и възможности за участие в процеса на решаване на значими социални въпроси. Кампаниите ще дават детайлна информация за проекта, а също така ще включим и различни полезни ресурси за младите хора. На място ще бъде давана информация за това как младежите могат да развият способностите си. Ще бъде промотирано доброволчеството и младежката работа.

Всички дейности ще бъдат извършени от висококвалифициран екип, които ще работят заедно с ръководителя на проекта с цел качественото му изпълнение.

По време на проекта ще бъдат обхванати над 500 младежи на възраст между 15 и 29 години от населени места в област Благоевград без разлика в техните социални, имуществени, политически, етнически или религиозни различия в т.ч. млади хора в неравностойно положение.

Проект „Мисия: Младежка заетост“

Целта на проекта Мисия: Младежка заетост е да помогне на безработни млади хора да получат информация, да развият знания и умения и да добият нови компетенции. Проектът цели да подобри ключовите компетенции на младите хора в риск от изключване, като подобри възможностите им за по-добра реализация на пазара на труда. Посредством този проект, ние искаме да помогнем на младите хора да имат по-голяма увереност и самочувствие при търсенето на работа. Използването на различни методи на обучение по време на младежкия обмен ще даде на младите хора един набор от инструменти, които те ще могат да използват в работата си не само с други млади хора, но и ще бъдат полезни за усъвършенстване на техните знания и умения в бъдеще. Проектът цели да предостави среда на млади хора от различни страни, в която те ще споделят личния си опит и наблюдения, свързани с младежката безработица, опитът и начините на действие на институциите в техните страни и какви са добрите практики, с които може да се действа за понижаване на нивата на младежка безработица. Да се ​​повишат компетенциите на младежките лидери / работници, които работят с младежи с по-малко възможности, като предоставят различни инструменти (меки умения) за овластяване и пригодност за заетост, за да развият работата на НПО, участващи в тази област. Заетостта на младите хора, меките умения, уменията за включване, управленски и лидерски умения ще бъдат важни концепции, които ще бъдат изследвани в нашето обучение.
Цели на проекта:
• Да повиши информираността на младежите за проблемите с младежката безработица и начините, методите, инструментите и институциите за справяне с нея;
• Да насърчи младите хора да имат по-голяма увереност и самочувствие при търсенето на работа;
• Да мотивира младите хора да популяризират резултатите от ученето, с цел да обхванат по-голям кръг от хора, които са в риск от изключване от пазара на труда;
• Да стимулира и популяризира методите на неформалното образование сред младежите като средство за справяне на различни проблеми, свързани с тях.
• Изграждане на дългосрочно партньорство с партньорите по проекта и по този начин да работим в бъдеще за решаване на различни проблеми, свързани с младите хора.
– Да се ​​допринесе за социалното и професионално развитие на младежките работници, като се предлагат знания и практически инструменти за развитие на умения за меки умения и ги прехвърлят към целевата група, която работят във всяка организация
– Да се ​​проучат концепциите за социално включване, заетост, меки умения, младежи с по-малко възможности и да се обменят най-добри практики сред младежките работници в проекти за приобщаване и заетост
– Да представи на участниците програмата Е+ и възможностите, които тя предлага като чудесен инструмент за лично, професионално и социално развитие на младото поколение

Проект „Videmocracy“

Проектът „Videmocracy“ има за цел да повиши капацитета на консорциума, предоставящ пространство, инструменти и възможности на младежките работници да изследват, анализират и насърчават активното участие и демократичното гражданство за младите хора чрез интерактивни мултимедийни и творчески инструменти. Проектът цели да подпомогне професионалното развитие на младежките работници и младежките лидери по отношение на тяхното критично разбиране за демокрацията, активното гражданство и европейското гражданство.

Следвайки конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати през цялата продължителност на проекта:

 • Да се ​​повишат познанията и разбирането на местната демокрация и да се осигурят технически познания за инструментите, които младите хора могат да използват, за да изискват повече отчетност и прозрачност на местно ниво.
 • Да се ​​създаде и разпространи визуално портфолио от въпроси, загрижени от младите хора, членове на партньорската организация
 • Да се ​​приведат конкретни примери и връзката между европейското гражданство, правата на човека, демокрацията и междукултурното обучение
 • Да се ​​подобрят уменията на участниците в гражданско образование за млади хора с по-малко възможности и да ги насочи да бъдат фактор за позитивна промяна в общностите, в които живеят
 • Да популяризира проекти по програма Еразъм + като чудесен инструмент за овластяване на младите граждани в ЕС и СБ с помощта на неформална образователна методология.

Проект „EMSI-YW“

Проектът „Entrepreneurial mindset through social innovation in youth work“ ще ангажира 8 младежки организации, 96 младежки работници да увеличат компетенциите си по теми за предприемачество и социални иновации. Индиректно проектът ще достигне около 8000 младежи (за целия консорциум), които ще получат информация чрез бюлетин, семинари, информационни сесии, Facebook и уебсайтове за резултатите от проекта. Проектът се изгражда чрез следните дейности:

Вижте повече

Проект „Be ACTive“

Проектът “Be ACTive” има за своя основна цел да осигури качествено обучение на млади хора от малки населени места в област Благоевград като им помогне да развият свои умения за предприемачество, кандидатстване за работа и насърчаване за собствена инициативност.
По време на проекта ще бъдат реализирани 5 /пет/ обучения, 2 /два/ информационни дни и 1 /една/ кампания. Обученията ще бъдат двудневни и ще обхванат различни тематични модули, с които ще успеем да активизираме младите хора в малките населени места, а също така ще им помогнем да намерят начин за справяне с различни младежки проблеми. Чрез информационните дни ще повишим знанията на младите хора и ще им дадем насоки и възможности за участие в процеса на решаване на значими социални въпроси. Кампания „Поеми инициатива“ ше бъде насочена къмнасърчаване на младите хора за изразяване на идеи за промяна по наболели въпроси, касаещи техния регион.

Всички дейности ще бъдат извършени от висококвалифициран екип от специалисти, които ще работят заедно с ръководителя на проекта с цел качественото му изпълнение.

По време на проекта ще бъдат обхванати над 500 младежи на възраст между 15 и 29 години от малките населени места в област Благоевград без без разлика в техните социални, имуществени, политически, етнически или религиозни различия в т.ч. млади хора в неравностойно положение.

Целевата група на проекта са всички млади хора от 15 до 29 годишна възраст, без различие в техните социални, имуществени, политически, етнически или религиозни различия. Идентифициране на младите хора, които не са нито в заетост, нито в образование и обучение, съгласно Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

Проектът е насочен към млади хора от малки населени места, а също така ще бъдат включени и младежи в неравностойно положение. За такива се смятат всички, които нямат еднакви възможности с връстниците си, поради наличието на едно или повече обстоятелства или ситуации, изброени по-долу. В определени случаи тези обстоятелства или ситуации не позволяват на младите хора да имат реален достъп до формално и неформално образование и активно участие в обществото като цяло.

 • Социални трудности: млади хора, които са подложени на дискриминация по пол, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, увреждания и т.н.; млади хора с ограничени социални умения или с антисоциално или сексуално-рисково поведение; млади хора в проблематична ситуация; (бивши) криминално проявени, млади хора, които са (или са били) пристрастени към употреба на наркотици или алкохол;

Основната цел на проекта е активизирането на младите хора в малките населени места и подобряване на информираността им както и участие в процеса на решаване на значими социални въпроси и промени, касаещи младежите.

Подцелите на проекта са:

Повишаване на информираността, знанията и опита на младите хора за възможностите сами да участват в организирането на собствения си живот, да повиши тяхната мотивация за собственото им развитие.

Дейности:

 1. Организиране и провеждане на обучения
  Планираните обучения ще бъдат проведени под формата на 5 обучителни семинара в различни населени места от област Благоевград – Банско, Хаджидимово, Разлог, Гърмен и Сатовча.Обученията ще бъдат разработени от специализиран екип и ще се провеждат по изготвен от тях график и популяризан чрез социланите мрежи и медии. Избраната тема ще бъде разделена в различни панели и подтеми, които ще бъдат съобразени с целите на Програмата и проекта. Обученията ще се базират на интерактивните методи и техники като основа на неформалното образование. Обученията ще бъдат водени от нашите експерти – психолог и юристконсулт. Предвид населените места, в които ще провеждаме обученията е важно с младите хора от тези селища да работят специалисти с доказан опит, които могат да помогнат на младежите да преодолеят своите културни, религиозни и етнически различия. Чрез експерта-психолог младите хора ще имат възможност да излязат статуквото, в което живеят и да осъзнаят огромния потенциал, с който разполагат. Това ще им помогне да станат по-активни и заинтересовани към собственосто си изграждане като личности и формиране на техните виждания за бъдещето си. По този начин, те ще разберат, че и младежите от малките населени места имат възможностите на своите връстници от големия град.
  Очаквани резултати: След проведените обучения ще бъдат повишени познанията на младите хора от тези региони и възможностите им за участие в процеса на решаване на различни социални въпроси и проблеми, които ги вълнуват. Ще бъдат информирани за възможности за бъдещата им реализация и собствено израстване.
 2. Организиране и провеждане на кампания
  Планираните дейности ще бъдат във формата на една информационна кампания.
  Очаквани резултати: Кампания „Поеми инициатива“ ще помогне за насърчаване на младите хора за изразяване на идеи за промяна по наболели въпроси, касаещи техния регион.
 3. Организиране и провеждане на информационен ден
  Планираните дейности ще бъдат във формата на два информационни дни.
  Очаквани резултати: По време на информационните дни „Бъди успешен – методи и добри практики“ ще бъдат раздадени дипляни с ясна, точна и систематизирана информация относно възможностите за развитие на младите хора от малките населени места. Ще запознаем младежите с проекта и неговите цели и ще популяризираме обученията си.
 4. Провеждане на онлайн консултации
  Планираните дейности ще бъдат във формата провеждане на онлайн консултации по време на целия срок на проекта чрез фейсбук страницата ни.
  Очаквани резултати: Очакваме чрез онлайн консултациите, провеждани от нашите експерти да повишим още повече знанията и уменията на младите хора от малките населени места. Тъй като не всички от тях ще могат да посетят обученията ни, преценихме, че ще е добре да имат достъп до информация, която ги вълнува и да могат да задават своите въпроси директно към нашите експерти.

Ръководител на проекта ще бъде Александър Петков, а финансово-отговорното лице Йордан Николов. Стойността на проекта е 22 599,00 лв. и се изпълнява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта чрез Националната програма за младежта.