Tag Archive for: европа

Европа подчерта ролята на младите хора в изграждането на мира и сигурността

В рамките на работна група „Младеж“ на Съвета на ЕС се прие проект за заключение относно ролята на младите хора в изграждането на сигурно, сплотено и хармонично общество в Европа.

Българското председателство за първи път откроява междусекторното сътрудничество, основано на новаторските методи за комуникация, обмена на добри практики и ефективния диалог извън рамките на Съвета на ЕС. Под внимание се взе програмата „Младеж, мир и сигурност“, изложена в Резолюция 2250 (2015) на Съвета за сигурност на ООН, програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от ООН и целите за устойчиво развитие, които представляват политическата рамка за изкореняване на бедността и постигане на устойчиво развитие.

Вижте повече