Tag Archive for: еиск

Награда на ЕИСК за гражданско общество 2018

Тема на наградата за гражданско общество 2018: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа“.

Наградата „2018“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) ще възнагради новаторските инициативи, провеждани от организации на гражданското общество и/или физически лица на територията на ЕС и насочена към повишаване на осведомеността относно множеството слоеве и богатство на европейските идентичности, използвайки пълния потенциал на европейското културно богатство, улеснявайки достъпа до Европейското културно наследство и насърчаването на европейските ценности (зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на закона) .

Вижте повече