Tag Archive for: стратегия

Новата стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г.

Въз основа на опита и решенията във връзка със сътрудничеството в областта на младежта през последните години, стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. има за цел да се справи със съществуващите и предстоящите предизвикателства, пред които са изправени младите хора в цяла Европа. Стратегията на ЕС за младежта предоставя рамка от цели, принципи, приоритети, основни области и мерки за сътрудничество в областта на политиката за младежта за всички заинтересовани страни, при надлежно отчитане на съответните им компетентности и принципа на субсидираност.

Вижте повече