Проект AtmOsphere

Общата цел на проектното предложение е да създаде устойчиви механизми за подобряване на качеството на живот в Благоевград чрез повишаване на гражданското самосъзнание относно добрите практики за подобряване на качеството на въздуха. Целта ще бъда постигната чрез изпълнението на следните задачи: -провеждане на семинар за обмен на добри практики; -изграждане на информационна платформа; – разработване и разпространение на информационен сборник; – провеждане на изложба за повишаване на осведомеността; Специфични цели на проектното предложение: -Популяризиране на добрите практики за повишаване на качесвото на въздуха. -Разбиране на процеса и нуждата от повишаване на качеството на живот в Благоевград с акцент върху качеството на въздуха. -Осигуряванена широка достъпност до информация по темата, чрез създаване на Интернет платформа, провеждане на семинар, изложба и разработване на информационен сборник; Обосновка Проектът е насочен към стимулиране на въвеждането на добри практики и усъвършенстване на политики насочени към подобряване на качеството на въздуха в Благоевград, чрез провеждане на семинар за обмен на добри практики; изграждане на информационна платформа; разработване и разпространение на информационен сборник; провеждане на изложба за повишаване на осведомеността. Проектът ще провокира аудиторията да поеме ангажимент за опазване на околната среда, ще стимулира повишаване на осведомеността и заемането на активна гражданска позиция по въпросите, свързани с качеството на въздуха в Благоевград, условие необходимо за устойчивото развитие на града в екологично отношение. Интернет сайтът предвижда запознаване на обществото с проблема, предоставяне на информационни материали и възможност за контакт с други заинтересовани страни. Чрез него ще се популяризират на добрите европейски практики, тяхното прилагане, както и положителните резултати от тях. Изложбата ще се стреми да достигне до максимално широка аудитория, използвайки възможностите на социалните мрежи, и иновативните похвати при разпространение на информация в Интернет, а именно от човек на човек (чрез функция за споделяне), постигайки широка популярност за кратко време. Чрез нея ще се въздейства върху аудиторията чрез техникитие на съвременното фотографско изкуства за представяне на налични практики в Благоевград насочени към подобряване на качеството на въздуха. В изложбените пана ще бъде инкорпориран линк към Интернет страницата, като по този начин тя ще достигне до максимално широка аудитория и ще повиши нейната ефективност. Информационният сборник ще бъде тиражиран на хартиен носител и разпространен сред представителите на неправителствените организации, електронните медии, представители на столични учебни заведения и представители и представители на местната власт. Провеждането на семинар, стимулиращ въвеждането на добри практики и усъвършенстването на политики за подобряване на качеството на въздуха, ще спомогне за повишаване на осведомеността на гражданите и младите хора

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар