Сдружение „Младежко европейско общество“ с одобрен проект по Националната програма за младежта

Сдружение „Младежко европейско общество“ започва изпълнението на проект „Be Active“, финансиран по Националната програма за младежта.

Проектът “Be ACTive” има за своя основна цел да осигури качествено обучение на млади хора от малки населени места в област Благоевград като им помогне да развият свои умения за предприемачество, кандидатстване за работа и насърчаване за собствена инициативност.
По време на проекта ще бъдат реализирани 5 /пет/ обучения, 2 /два/ информационни дни и 1 /една/ кампания. Обученията ще бъдат двудневни и ще обхванат различни тематични модули, с които ще успеем да активизираме младите хора в малките населени места, а също така ще им помогнем да намерят начин за справяне с различни младежки проблеми. Чрез информационните дни ще повишим знанията на младите хора и ще им дадем насоки и възможности за участие в процеса на решаване на значими социални въпроси. Кампания „Поеми инициатива“ ше бъде насочена къмнасърчаване на младите хора за изразяване на идеи за промяна по наболели въпроси, касаещи техния регион.

Всички дейности ще бъдат извършени от висококвалифициран екип от специалисти, които ще работят заедно с ръководителя на проекта с цел качественото му изпълнение.

По време на проекта ще бъдат обхванати над 500 младежи на възраст между 15 и 29 години от малките населени места в област Благоевград без без разлика в техните социални, имуществени, политически, етнически или религиозни различия в т.ч. млади хора в неравностойно положение.

Целевата група на проекта са всички млади хора от 15 до 29 годишна възраст, без различие в техните социални, имуществени, политически, етнически или религиозни различия. Идентифициране на младите хора, които не са нито в заетост, нито в образование и обучение, съгласно Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта.

Проектът е насочен към млади хора от малки населени места, а също така ще бъдат включени и младежи в неравностойно положение. За такива се смятат всички, които нямат еднакви възможности с връстниците си, поради наличието на едно или повече обстоятелства или ситуации, изброени по-долу. В определени случаи тези обстоятелства или ситуации не позволяват на младите хора да имат реален достъп до формално и неформално образование и активно участие в обществото като цяло.

 • Социални трудности: млади хора, които са подложени на дискриминация по пол, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, увреждания и т.н.; млади хора с ограничени социални умения или с антисоциално или сексуално-рисково поведение; млади хора в проблематична ситуация; (бивши) криминално проявени, млади хора, които са (или са били) пристрастени към употреба на наркотици или алкохол;

Основната цел на проекта е активизирането на младите хора в малките населени места и подобряване на информираността им както и участие в процеса на решаване на значими социални въпроси и промени, касаещи младежите.

Подцелите на проекта са:

Повишаване на информираността, знанията и опита на младите хора за възможностите сами да участват в организирането на собствения си живот, да повиши тяхната мотивация за собственото им развитие.

Дейности:

 1. Организиране и провеждане на обучения
  Планираните обучения ще бъдат проведени под формата на 5 обучителни семинара в различни населени места от област Благоевград – Банско, Хаджидимово, Разлог, Гърмен и Сатовча.Обученията ще бъдат разработени от специализиран екип и ще се провеждат по изготвен от тях график и популяризан чрез социланите мрежи и медии. Избраната тема ще бъде разделена в различни панели и подтеми, които ще бъдат съобразени с целите на Програмата и проекта. Обученията ще се базират на интерактивните методи и техники като основа на неформалното образование. Обученията ще бъдат водени от нашите експерти – психолог и юристконсулт. Предвид населените места, в които ще провеждаме обученията е важно с младите хора от тези селища да работят специалисти с доказан опит, които могат да помогнат на младежите да преодолеят своите културни, религиозни и етнически различия. Чрез експерта-психолог младите хора ще имат възможност да излязат статуквото, в което живеят и да осъзнаят огромния потенциал, с който разполагат. Това ще им помогне да станат по-активни и заинтересовани към собственосто си изграждане като личности и формиране на техните виждания за бъдещето си. По този начин, те ще разберат, че и младежите от малките населени места имат възможностите на своите връстници от големия град.
  Очаквани резултати: След проведените обучения ще бъдат повишени познанията на младите хора от тези региони и възможностите им за участие в процеса на решаване на различни социални въпроси и проблеми, които ги вълнуват. Ще бъдат информирани за възможности за бъдещата им реализация и собствено израстване.
 2. Организиране и провеждане на кампания
  Планираните дейности ще бъдат във формата на една информационна кампания.
  Очаквани резултати: Кампания „Поеми инициатива“ ще помогне за насърчаване на младите хора за изразяване на идеи за промяна по наболели въпроси, касаещи техния регион.
 3. Организиране и провеждане на информационен ден
  Планираните дейности ще бъдат във формата на два информационни дни.
  Очаквани резултати: По време на информационните дни „Бъди успешен – методи и добри практики“ ще бъдат раздадени дипляни с ясна, точна и систематизирана информация относно възможностите за развитие на младите хора от малките населени места. Ще запознаем младежите с проекта и неговите цели и ще популяризираме обученията си.
 4. Провеждане на онлайн консултации
  Планираните дейности ще бъдат във формата провеждане на онлайн консултации по време на целия срок на проекта чрез фейсбук страницата ни.
  Очаквани резултати: Очакваме чрез онлайн консултациите, провеждани от нашите експерти да повишим още повече знанията и уменията на младите хора от малките населени места. Тъй като не всички от тях ще могат да посетят обученията ни, преценихме, че ще е добре да имат достъп до информация, която ги вълнува и да могат да задават своите въпроси директно към нашите експерти.

Ръководител на проекта ще бъде Александър Петков, а финансово-отговорното лице Йордан Николов. Стойността на проекта е 22 599,00 лв. и се изпълнява с подкрепата на Министерството на младежта и спорта чрез Националната програма за младежта.

0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар