Име: Be the Change

Дати:9.03 – 17.03.2018

Място: Драч, Албания

Описание на проекта:

Проектът “Be the Change – Empowered Citizens, Empowered Communities” има за цел да увеличи изграждането на капацитет на 10 партньорски организации и да ангажира 30 младежки работници в гражданското образование, за да допринесе за работещото гражданско общество отвъд националните граници в Европа.Главната тема на проекта е насочена към гражданството като цяло, по-специално към европейското гражданство и други концепции, които го свързват. Четири измерения на гражданството ще бъдат в центъра на работната програма, понятия като междукултурния диалог, миграцията, правата и отговорностите, културната идентичност и как всяко от по-горните понятия се превежда в конкретни дейности с младите хора.

  • Насърчаването на активното гражданство се превърна в основен проблем на политиката в работата с младежта. Един от дълготрайните крайъгълни камъни на практиката е да „овластява“ младите хора чрез активно участие. Голяма част от тази работа се основава на основаващ се на права подход към работата с младите хора.
  • Да изследва четири измерения на гражданството (политическо, икономическо, културно и социално) за насърчаване на младежкия работник да предприема конкретни действия в обществото;
  • Да проучи значението, значението и последиците от европейското гражданство в работата на младежта във всичките му измерения и в трите основни компонента (статут, права и отговорности);
  • Предоставяне на информация на участниците в текущите разговори за европейското гражданство (неговите понятия, официални значения и изрази)
  • Да се дадат конкретни примери и връзката между европейското гражданство, правата на човека, демокрацията и междукултурното учене.
  • Да се подобрят уменията на участниците в обучението по гражданство за младежите с по-малко възможности и да ги насочат да бъдат агенти на положителната промяна в общностите, в които живеят, и да популяризират и използват различни програми и структури в подкрепа на младежката работа по гражданското образование, включително програмата „Еразмус + програма.

Резултатите от проекта ще бъдат представени на политиците с крайната цел да се насочат въпроси от особено значение за младите хора.

Партньори

Участието на CSO от 10 държави от европейски страни и от Западните Балкани е от ключово значение за успешното изпълнение на проекта. PRO YOUTH ще подготви наръчник, съдържащ методологията на проекта, за да насърчи участниците и членовете на организацията да организират в собствените си страни в рамките на “Be the change – Empowered Citizens, Empowered Communities”.

Дейности и методи

Проектът се състои от различни събития и дейности, като се използват разнообразни методологии, така че да бъдат достъпни и интересни за гражданите от различни социален, културен, образователен или икономически произход.

Дейности по време на проекта

  • Посещение за учене – 5-12 януари 2018
  • Тренировъчен курс 9-17 март 2018
  • Младежки обмен 12-21 август 2018

В проекта ще бъдат реализирани 3 отделни мотиви за работа с младежи
практикуващи, които се провеждат в Албания. Всички мотиви ще използват методи за неформално образование като ледоразбивачи и енергизатори, упражнения за тийм билдинг, малки групови дискусии, ролеви игри и индивидуални размишления, обратна връзка и дейности по оценка.

Разходи:

Младежкият обмен е финансиран от програмата „Еразъм +“, която ще покрие разходите за настаняване и храна, както и пътните разходи (до 180 EUR)

Краен срок: 1 март 2018