Фонд Активни граждани в България стартира официално на 7 юни 2018 г.

На 7 юни 2018 г., на събитие в зала Кино Люмиер, София, бе официалното представяне на Фонд Активни граждани в България.

Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между донорите и Европейския съюз.

Фонд Активни граждани в България е на обща стойност 15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

В рамките на конкурсите за набиране на проектни предложения ще бъдат подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:

  • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост
  • Подкрепа за правата на човека
  • Овластяване на уязвими групи
  • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак
  • Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/във връзка с промените в климата
  • Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Презентация Програмни приоритети и финансови инструменти на Фонд Активни граждани в България
Допустими кандидати са неправителствени организации, регистрирани в България като ЮЛНЦ в обществена полза. Партньори могат да бъдат публични или частни институции, организации и дружества, регистрирани като юридически лица в България, в която и да е от страните донори или страните бенефициенти по Финансовия механизъм, или в Македония, Сърбия или Турция. Партньор може да бъде и международна организация или агенция, както и неформална група, представлявана от конкретно установено в България физическо лице.

Оператор на Фонд Активни граждани в България е Институт Отворено общество – София, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Интернет страницата на Фонд Активни граждани е в процес на разработка. 

Какво предстои?

• Обявяване на първия конкурс за дългосрочни проекти и в последствие, на схемата за малки инициативи (есен/зима 2018 г.)
• Информационни дни в цялата страна (2018/2019 г.).
• Семинари за подпомагане на граждански организации за подготовка на проектни предложения, включително уебинари по специфични теми (2018/2019 г.)
Източник: Институт „Отворено общество“ – София, 08 юни 2018
0 коментара

Коментирай

Искаш ли да участваш в дискусията?
Очакваме твоето мнение

Вашият коментар